Violetta Pachina

Psycholog, terapeutka zajęciowa

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w psychologii klinicznej i psychoterapii oraz pierwszy stopień w Szkole Psychoterapii Gestalt.

Doświadczenie zawodowe nabywała m.in. w Szpitalu Bielańskim na oddziale psychiatrycznym uczestnicząc w wywiadach, prowadząc grupową terapię, diagnozowanie pacjentów.

W Centrum Wielokulturowym przeprowadzała sesje psychologiczne z obcokrajowcami z różnych krajów, takich jak Brazylia, Iran, Rosja, Ukraina. Dla represjonowanych Białorusinów prowadziła sesje psychologiczne i adaptacyjne.

Jest pod stałą opieką superwizora.

Za główny cel w pracy z pacjentem stawia naukę budowania wartościowych i odpowiedzialnych relacji, które dają wsparcie, motywację i siły do działania. W samym procesie pracy z pacjentem uczy rozpoznawania emocji, reakcji, refleksji, współodczuwania z innymi, jak również budowania osobistych granic.

Prowadzi konsultacje indywidualne dla dorosłych oraz warsztaty:

 • adaptacyjne dla cudzoziemców,

 • psychoedukacyjne i rozwojowe,

 • mające na celu samopoznanie poprzez ruch, taniec. Pozwalają one pogłębiać kontakt między ciałem a umysłem, rozwijać wrażliwość i rozumienie swoich prawdziwych potrzeb i uczuć.

Pracuje z klientami:

 • ze stanem depresyjnym, lękiem, stratą, zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym,
 • przeżywającymi trudności związane z macierzyństwem,
 • chorymi somatycznie lub zmagającymi się z chorobą bliskich,
 • migrantami, którzy zmuszeni byli opuścić swoją ojczyznę,
 • migrantami, którzy mają trudności w adaptacji do nowych warunków życia.

Pracuje w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Psychologist, occupational therapist

I’ve graduated from the University of Warsaw with a master’s degree, specializing in clinical psychology and psychotherapy, also finished the first year in Gestalt Psychotherapy School.

I gained professional experience in multiple places such as Bielański Hospital (psychiatric ward), participating in interviews, conducting group therapy, and diagnosing patients.

At the Multicultural Center, I’ve provided psychological sessions with foreigners from various countries, such as Brazil, Iran, Russia, and Ukraine. I’ve also conducted psychological and adaptation sessions for the repressed Belarusians.

I’m in a continuous care of a supervisor.

The main goal in working with clients is to build valuable and responsible relationships that provide support, motivation and strength to act. In the very process of working with the client, he/she learns how to recognize emotions, reactions, reflections, empathize with others, as well as building personal boundaries.

I conduct individual consultations for adults.

I also organize workshops for the group of people in the following spheres:

 • adaptation to a new environment,
 • psychoeducation and personal development,
 • workshops which are aimed at self-knowledge through movement, dance. They allow a person to deepen the contact between the body and mind, develop sensitivity and understanding of your real needs and feelings.

Working with the clients:

 • with a depressive state, anxiety, loss, obsessive-compulsive disorder,
 • experiencing difficulties related to motherhood,
 • somatically ill or struggling with the disease of relatives,
 • migrants who were forced to leave their homeland,
 • migrants who have difficulties adapting to new living conditions.

I work in Polish, Russian and English languages.

Психолог, трудотерапевт

Окончила факультет психологии Варшавского университета по специальности клиническая психология и психотерапия, а также первую степень в Школе гештальт-психотерапии.

Я приобретала профессиональный опыт в различных учереждениях, в том числе в Белянской больнице в психиатрическом отделении, участвуя в жизни отделения, проводя групповую терапию и диагностируя пациентов.

В Мультикультурном центре проводила психологические сессии с иностранцами из разных стран, таких как Бразилия, Иран, Россия, Украина. Проводила психологические и адаптационные занятия для репрессированных белорусов.

Нахожусь под постоянным наблюдением супервизора.

Основная цель работы с клиентами – научиться строить ценные и ответственные отношения, обеспечивающие поддержку, мотивацию и силы для действий. В самом процессе работы клиенты учатся распознавать эмоции, рефлексировать, сопереживать другим, а также выстраивать личные границы.

Провожу индивидуальные консультации для взрослых и семинары по темам:

 • адаптация в новой стране.
 • психообразовательные и развивающие семинары.
 • семинары, направленные на самопознание через движение, танец. Они позволяют углубить контакт между телом и разумом, развить чувствительность и понять свои реальные чувства и потребности.

Работаю с клиентами:

 • в депрессивных состояниях, тревоге, потере, обсессивно-компульсивноых расстройствах,
 • испытывают трудности, связанные с материнством,
 • соматически больные или борющиеся с болезнью родственники,
 • мигранты, которые были вынуждены покинуть родину,
 • мигранты, которым трудно адаптироваться к новым условиям жизни.

Работаю на польском, русском и английском языках.

Przewiń na górę