Polityka prywatności Fundacji Wsparcia i Pomocy Psychologicznej PROPER VIA

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony internetowej dostępnej pod adresem www.propervia.pl.

Właścicielem strony jest Fundacja Wsparcia i Pomocy Psychologicznej PROPER VIA.

  1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się znaczenie poniższych pojęć:

   1. Administrator – Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wsparcia i Pomocy Psychologicznej PROPER VIA z siedzibą w Warszawie (02-473), ul. Popularna 38/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców a także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000943204, NIP 5223216320, REGON 52085910000000, zwana dalej Fundacją.
   2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
   3. Polityka – niniejsza polityka prywatności.
   4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   5. Strona – strona internetowa, prowadzona przez Administratora pod adresem propervia.pl Usługę hostingową dostarcza HOME.PL (www.home.pl), domena znajduje się w serwisie HOME.PL (www.home.pl).
   6. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści lub zawartość Strony, korzysta z co najmniej jednej z usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
   7. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, tj. komputerze, smartfonie lub tablecie, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywanych przez niego czynności. Mechanizmy plików cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia Użytkownika Strony.
  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY
   1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany w pkt. 1.1.
   2. Administrator gromadzi dane osobowe z należytą starannością oraz chroni je w odpowiedni sposób przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
   3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.
   4. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności.
   5. Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na podanie danych, może to rzutować na brak dostępu do niektórych funkcji Strony.
   6. Dane Użytkowników, zbierane przez Administratora na Stronie przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
   7. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   8. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z Fundacją przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   9. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z Fundacją drogą mailową, tym samym przekazuje adres e-mail, z którego korzysta, a także inne dane osobowe, jeżeli takowe będą zawarte w treści wiadomości. W takiej sytuacji podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowanego przez Użytkownika kontaktu. Dane osobowe Użytkownika przekazywane Fundacji w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem.
  2. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
   1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
   2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
  3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
   1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
   2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
   3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
   4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
   5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
   6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
   7. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
   8. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   9. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
    w formie pisemnej na adres: Fundacja Wsparcia i Pomocy Psychologicznej PROPER VIA, ul. Popularna 38/12, 02-473 Warszawa lub drogą e-mailową na adres: fundacja@propervia.pl
   10. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
   11. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
   12. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
  4. PILKI COOKIES
   1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
    1. zapewnienia prawidłowego działania Strony;
    2. w celach analitycznych i statystycznych;
    3. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika.
   2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
    1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
    2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
    3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
    4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
    5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
    6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
    7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
   3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce.
   4. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności Serwisu internetowego.
  5. POZOSTAŁE TECHNOLOGIE
   1. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na Stronie technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Stronie – kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki i zachowań Użytkowników na Stronie.
   2. Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi.
  6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

Przewiń na górę