Polityka prywatności fanpage Facebook

Polityka prywatności dla Użytkowników Fanpage Poradni Psychologicznej Fundacji PROPER VIA na Facebooku

Niniejsza polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych na naszym Fanpage.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administrator Pani/ Pana danych osobowych – zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca Fanpage na Facebooku jest współadministratorem danych osobowych razem z Facebookiem.

Wobec powyższego współadministratorem Pani/ Pana danych osobowych jesteśmy my jako Fundacja Wsparcia i Pomocy Psychologicznej PROPER VIA z siedzibą w Warszawie (02-473), ul. Popularna 38/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców a także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000943204, NIP 5223216320, REGON 52085910000000.

Zasady wykorzystania Pani/ Pana danych osobowych przez Facebook dostępne są w polityce prywatności Facebook pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

1.2. W sprawach związanych z ochroną Pani/ Pana danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatnością prosimy o kontakt z którymkolwiek ze współadministratorów Pani/ Pana danych osobowych.

Fundacja Wsparcia i Pomocy Psychologicznej PROPER VIA, kontakt:
– listownie: ul. Popularna 38/12, 02-473 Warszawa,
– mailowo na adres: fundacja@propervia.pl
– telefonicznie po numerem: +48 885 39 40 41.
lub bezpośrednio z administratorem serwisu Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

1.3. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się znaczenie poniższych pojęć:
FB – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,
Fanpage – nasz Fanpage znajdujący się na Facebooku,
Polityka – polityka prywatności, czyli niniejszy dokument,
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści lub zawartość Fanpage’a, korzysta z co najmniej jednej z usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.4. Zabezpieczenie Pani/ Pana danych osobowych.

Nasz Fanpage jest dostępny w ramach serwisu Facebook, który, jeśli Pani/Pan przegląda zawartość naszej strony Fanpage (niezależnie od tego, czy jest Pani/ Pan zalogowany czy nie) przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celu dostarczania reklam swoich partnerów.

Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w serwisie Facebook, odgrywa Facebook. Fundacja jako Administrator Fanpage może podejmować jedynie ograniczone działania. Jako Administrator Pani/Pana danych osobowych na Fanpage podejmujemy kroki mające na celu zadbanie o bezpieczeństwo Pani/ Pana danych osobowych i przetwarzamy je zgodnie z RODO. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jesteśmy do dyspozycji i prosimy o kontakt za pośrednictwem jednej ze wskazanych dróg w pkt.1.2.

Zasady wykorzystania Pani/ Pana danych osobowych przez Facebook dostępne są w polityce prywatności Facebook pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Fanpage osadzony jest w serwisie Facebook, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki cookies pochodzą od niego. Nie mamy jakiegokolwiek wpływu na operacje wykonywane w oparciu o pliki cookies przez serwis Facebook.

Informacje dotyczące wykorzystania plików cookie przez serwis Facebook oraz śledzenia użytkowników (także podczas korzystania z innych stron internetowych) znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies/cookies/

oraz https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

1.5. Uprawnienia Użytkowników odnośnie do danych osobowych.

Prawo do dostępu i informacji o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

Prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

Prawo do usunięcia Pani/ Pana danych osobowych, jeśli pozwala na to RODO – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie określonym RODO – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

Prawo do wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie w pływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć: w formie pisemnej na adres: Fundacja Wsparcia i Pomocy Psychologicznej PROPER VIA, ul. Popularna 38/12, 02-473 Warszawa lub drogą e-mailową na adres: fundacja@propervia.pl

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej w niosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

W przypadku potrzeby skorzystania z praw wobec Facebooka, więcej informacji na temat kontaktu i zasad na stronie pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

1.6. Anonimowość – nie ma możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy.

II PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA NASZYM FANPAGE

2.1. Korzystanie z naszego Fanpage polega przede wszystkim na wpisywaniu postów, komentarzy, zadawaniu pytań, korzystania z udostępnionych przez Facebook funkcjonalności, np. „Lubię to” i innych.

2.2. Ze względu na korzystanie z naszego Fanpage przetwarzamy następujące dane osobowe Użytkownika:
– imię i nazwisko Użytkownika,
– zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcie widoczne dla każdego Użytkownika,
– dane, przekazane w ramach formularza kontaktowego,
– dane, przekazane w ramach rozmowy na Messengerze,
– inne dane, które zostały przez Użytkownika udostępnione w sposób publiczny na jego profilu.

2.3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Facebook zasady będziemy widzieli Pani/ Pana imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli Pani/ Pan do nas napisze lub skomentuje nasz post.

2.4. Dane osobowe Użytkownika dostępne są w serwisie Facebook na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności Facebooka. Nie mamy wpływu na okres ich przechowywania. Nie jesteśmy również w stanie ich usunąć z Facebooka. Jedynie Użytkownik ma prawo do ich edycji lub usunięcia.

2.5. Danych osobowych Użytkownika, które są dostępne w ramach naszego Fanpage’a nie udostępniamy jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w żaden sposób nie przenosimy ich poza infrastrukturę serwisu Facebook.

2.6. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników naszego Fanpage’a do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Facebook postępuje z danymi osobowymi Użytkowników. Stosowane informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

2.7. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się w celu:
– promocji Fundacji Wsparcia i Pomocy Psychologicznej PROPER VIA, tzn. w celach promocyjnych działalności Fundacji oraz informacji o planowanych, zorganizowanych wydarzeniach, przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
– udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności strony Facebook,
– komunikacji z osobami obecnie korzystającymi z działalności Fundacji lub potencjalnie zainteresowanymi,
– udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasz Fanpage,
– statystycznym, polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook danych o liczbie wyświetleń naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących. Dane prezentowane nam przez Facebook są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę zachowań użytkowników na naszym Fanpage.

2.8. Dla powyższych celów postawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie dobrowolnie wyrażona zgoda, a także prawnie uzasadniony interes Administratora danych związany z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

2.9. Użytkownik samodzielnie wprowadza swoje dane osobowe do społeczności naszego Fanpage’a poprzez kliknięcie „Lubię to”. Czynność ta oznacza stałe przypisanie użytkownika do niniejszego Fanpage’a. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze swojej aktywności na naszym Fanpage’u poprzez od kliknięcie przycisku „Lubię to” lub usuwając swój profil na stronie Facebook.com.

2.10. Na stronie naszego Fanpage’a mogą zostać zamieszczone przez nas linki przekierowujące do naszej strony internetowej Fundacji, na której umieszczamy oferty, relacje zdjęciowe z przedsięwzięć związanych z działalnością statutową Fundacji. Na stronie naszego Fanpage’a mogą być również zostać zamieszczone bezpośrednio zdjęcia i/lub relacje z przeprowadzonych przedsięwzięć i wydarzeń związanych z działalnością statutową Fundacji. Zamieszczanie przez nas wszelkich zdjęć, wizerunków osób odbywa się z zachowanie odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych.

2.11. Korzystamy z systemu reklam Facebook Ads. Dzięki temu narzędziu możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych. Ustawienia grup docelowych pozwalają na zaawansowane targetowanie reklam, ale operacje w tym zakresie nie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje, jakie wykorzystujemy w ramach narzędzi oferowanych przez serwis Facebook nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

III LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

3.1. W postach na naszym Fanpage’u mogą pojawiać się także linki np. reklamowe do innych stron internetowych, które działają niezależnie od naszego Fanpage’a oraz naszej strony internetowej. Strony te powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych. Prosimy Użytkowników o zapoznanie się z ich treścią. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych stron oraz stosowaną przez nich politykę ochrony danych osobowych.

19.07.2022

Przewiń na górę