Nadzieja Skrypskaya

Psycholog, konsultant, trener TUS.

Z wyróżnieniem ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na kierunku psychologia.

Doświadczenie zdobywała w Fundacji PORT, gdzie pod stałą superrewizją doświadczonego psychoterapeuty współpracowała z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi, które doświadczyły traumy.

W Przystani Psychologicznej podczas letnich półkolonii pracowała z dziećmi, w tym z zaburzeniami rozwoju.

W ramach współpracy ze Szkołą Rodzenia św. Rodziny prowadziła zajęcia oraz udzielała wsparcia psychologicznego parom czekającym na narodziny dziecka.

Udzielała wsparcia psychologicznego, psychoedukacji oraz interwencji kryzysowej pracując na infolinii w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym.

Konsultowała w języku rosyjskim rodziców, nauczycieli oraz innych dorosłych dzwoniących w sprawie bezpieczeństwa dzieci w ramach współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej diagnozowała potrzeby wychowanków, prowadziła konsultacje dla wychowawców oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci.

Uczestniczyła w licznych konferencjach i webinariach poświęconych tematyce traumy, pracy z uchodźcami, pracy z dziećmi, wsparcia psychologicznego itd.

Pracuje z:

  • osobami dorosłymi,
  • parami,
  • dziećmi i młodzieżą,

W Fundacji prowadzi konsultacji psychologiczne, udziela wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, prowadzi warsztaty i grupy wsparcia.

Pracuje w języku polskim i rosyjskim.

Надежда Скрипская

Психолог, Консультант, Тренер TUS.

С отличием окончила Университет Кардинала Стефана Вышинского, Факультет Психологии.
Приобретала опыт в фонде PORT, где под постоянным наблюдением опытного психотерапевта работала с приемными семьями и детьми, пережившими травму.
Работала с детьми, в том числе с нарушениями развития, во время летнего лагеря.
В сотрудничестве с Родильным Домом Святого Семейства проводила занятия и оказывала психологическую поддержку парам, ожидающим рождения ребенка.
Оказывала психологическую поддержку, психообразование и кризисное вмешательство, работая на линии телефона доверия.
В сотрудничестве с фондом FDDS проводила консультации на русском языке для родителей, учителей и других взрослых, обращающихся по вопросам безопасности детей.
В Центре воспитания и образования диагностировала потребности воспитанников, проводила консультации для педагогов и семинары для детей.
Принимала участие в многочисленных конференциях и вебинарах по вопросам травмы, работы с беженцами, работы с детьми, психологической поддержки и т.д.

Pаботает с:

  • взрослыми
  • парами
  • детьми и подростками
  • группами

В Фонде проводит психологические консультации, психологическую поддержку, психообразование, семинары и группы поддержки.

Przewiń na górę